Phone
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Khu Phức Hợp Monarchy - Ngọc sáng sông hàn

12/07/2018

NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2018/NQ-HĐQT.NDN V/V Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Thay đổi Điều lệ Công ty, đăng ký niêm yết, lưu ký bổ sung và giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh

NDN CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2018/NQ-HĐQT.NDN V/V Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Thay đổi Điều lệ Công ty, đăng ký niêm yết, lưu ký bổ sung và giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh

LIÊN HỆ KINH DOANH: 0236 269 5555

         HOTLINE : 0236 3872213